Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi

SIA “Vilomix Baltic” 
Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi
 
SIA "Vilomix Baltic"
Reģistrācijas numurs: 40003242366
Juridiskā adrese: Tukuma nov., Tumes pag., "Bērziņi", LV-3139, Latvija
Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi piemērojami ar 2018.gada 17.septembra. 
 
1. Piemērošana
1.1. Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi, turpmāk – “Noteikumi”, ir piemērojami produktu pārdošanas darījumos starp SIA "Vilomix Baltic", turpmāk – “Vilomix”, un Vilomix klientiem, turpmāk – “Pircējs”, attiecībā uz pasūtījumiem un/vai pirkuma līgumiem par Vilomix precēm, turpmāk – “Produkti”, kas tiek pārdoti Pircējam Latvijā vai ārzemēs.
1.2. Veicot Produktu pasūtījumu, Pircējs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem.
1.3. Šie ir vispārīgie Noteikumi. Vilomix un Pircējam ir tiesības brīvi rakstveidā vienoties  par izmaiņām Noteikumos vai arī slēgt tādu pirkuma līgumu, kas ietver sevī speciālus pārdošanas un piegādes noteikumus. Šajos gadījumos Vilomix un Pircējs var vienoties par to, ka Noteikumi nav piemērojami vai piemērojami tikai daļēji.
1.4. Pircējs garantē, ka dokumentus attiecībā uz Produktu pasūtījumiem un/vai pirkuma līgumiem parakstīs tikai Pircēja amatpersonas vai Pircēja pilnvarotas personas.
1.5. Pircējs nav tiesīgs nodot trešajām personām savas tiesības un/vai pienākumus attiecībā uz izdarītajiem Produktu pasūtījumiem un/vai pirkuma līgumiem ar Vilomix.
1.6. Vilomix ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus. Vilomix publicē Noteikumu jauno redakciju savā mājas lapā internetā vienu mēnesi pirms to spēkā stāšanās.
1.7. Vilomix personas datus apstrādā saskaņā ar Vilomix Privātuma politiku, kura ir pieejama Vilomix mājas lapā internetā. 
 
2. Cenas
2.1. Visas cenas ir norādītas euro bez PVN.
2.2. Maksājums par Produktiem tiek izdarīts no Pircēja puses atbilstoši Vilomix noteiktajai pašreizējai cenai saskaņā ar Vilomix cenrādi, kas ir spēkā piegādes brīdī, ja vien starp Vilomix un Pircēju rakstveidā nav noslēgta atsevišķa vienošanās par citiem noteikumiem, tai skaitā citu līgumcenu. 
2.3. Vilomix ir tiesības, informējot par to Pircēju, uz Produktu piegādes brīdi vienpusēji veikt proporcionālas izmaiņas cenās, kuras ir norādītas Produktu cenrādī vai par kurām tika noslēgta vienošanās starp pusēm, gadījumā, ja mainās izejmateriālu cena.
2.4. Vilomix ir tiesības, informējot par to Pircēju, uz Produktu piegādes brīdi vienpusēji veikt proporcionālas izmaiņas cenās, kuras ir norādītas Produktu cenrādī vai par kurām tika panākta vienošanās starp pusēm, gadījumā, ja Vilomix ir uzlikts par pienākumu mainīt Produktu saturu vai to ražošanas metodi sakarā ar grozījumiem piemērojamajos normatīvajos aktos.
 
3. Pasūtījumi
3.1. Lai Vilomix varētu piegādāt pasūtītos Produktus Pircējam, Pircējam ir jāievēro šādi termiņi pasūtījumu veikšanai:
 Pasūtījumu izpildes laiks Produktiem ir 5 darba dienas, ja Produkti ir pieejami noliktavā, vai arī izpildes laiks tiek saskaņots ar Pircēju pasūtījuma apstrādes gaitā, katram gadījumam atsevišķi. Vilomix ir tiesības izpildīt pasūtījumu priekšlaicīgi, vienojoties par izpildes laiku ar Pircēju.
 Pasūtījuma izpildes laikā tiek iekļauta pasūtījuma veikšanas diena, ja pasūtījums ir nosūtīts vai nodots Vilomix līdz plkst. 12.00 attiecīgajā darba dienā.
 Kavēto maksājumu no Pircēja puses gadījumā pasūtījuma izpildes laiks ir 5 darba dienas no parāda apmaksas saņemšanas dienas Vilomix bankas kontā.
3.2. Pasūtījumi tiek veikti pa e-pastu vilomix@vilomix.lv, vai sazinoties ar atbildīgo Vilomix klienta kontaktpersonu, vai Vilomix biroja darba laika ietvaros (pirmdien-ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 un piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30) pa telefonu +371 29353520.
3.3. Vilomix nosūta Pircējam atbildes apstiprinājuma e-pastu vai citādi rakstveidā apstiprina pasūtījuma pieņemšanu un norāda pasūtījuma izpildes termiņu.
3.4. Pircēja rekvizītus, kontaktinformāciju un citu no Pircēja saņemto informāciju Vilomix izmanto tikai pirkuma līguma un pasūtījumu izpildei.
 
4. Piegāde
4.1. Piegāde notiek ex works Vilomix (Incoterms 2010) ražotnē Tukuma novada Tumes pagasta “Bērziņi”, ja vien Vilomix un Pircējs nevienojas citādi. Produkti Pircējam Vilomix ražotnē tiek izsniegti pirmdien-ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 un piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30.
4.2. Gadījumos, kad Vilomix nodrošina Produktu piegādi uz Pircēja norādītu vietu, risks un atbildība par Produktiem pāriet no Vilomix uz Pircēju, kad Produkti ir izkrauti norunātajā piegādes vietā. Ja piegāde nevar tikt veikta uz norunāto piegādes adresi sakarā ar ceļu neesamību vai ceļa neatbilstošu kvalitāti, piegāde tiks uzskatīta par veiktu, kad Produkti ir izkrauti pēc iespējas tuvāk norunātajai piegādes vietai, ciktāl to atļauj apstākļi un kā norunāts ar Pircēju.
4.3. Pircējs pārbauda piegādātos Produktus, to atbilstību un piegādes dokumenta (pavadzīmes) saturu Produktu piegādes brīdī. Neatbilstību vai Produktu iepakojuma bojājumu gadījumā Pircējs veic attiecīgās atzīmes uz Produktu piegādes pavaddokumentiem. Šajā gadījumā Pircējam ir arī pienākums informēt par šīm neatbilstībām arī atbildīgo Vilomix kontaktpersonu vai, biroja darba laikā, zvanīt uz Vilomix biroju pa telefonu 29353520.
4.4. Vilomix patur īpašuma tiesības uz piegādātajiem Produktiem līdz pilnībā veikta pirkuma cenas samaksa, kā arī citi maksājumi un nodevas, ciktāl tādas piemērojamas.
 
5. Apjomi
5.1. Konkrēta Produktu veida vienas partijas, kas tiek saražota pēc Pircēja speciāla pasūtījuma, minimālais apjoms ir 1 000 kg (viens tūkstotis kilogrami). Mazākas Produktu partijas tiek tirgotas, ja Produkti jau atrodas Vilomix noliktavā. 
5.2. Pircējam ir pienākums pieņemt norunātajā piegādes laikā norunātā apjoma piegādi saskaņā ar veikto pasūtījumu un/vai pirkuma līgumu starp Vilomix un Pircēju.
5.3. Izmaiņas Pircēja ražošanas procesos neatbrīvo Pircēju no tā 5.2. punktā noteiktajiem pienākumiem.
 
6. Kvalitāte
6.1. Produkti tiek piegādāti atbilstoši satura garantijām, kas tiek piemērotas darījuma sākuma brīdī. Turpmāka informācija par satura garantijām var tikt saņemta no Vilomix.
6.2. Vilomix ir tiesības veikt proporcionālas izmaiņas norunātajās satura garantijās, ja šīs izmaiņas ir pamatotas ar grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos.
6.3. Produkti tiek piegādāti saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos par lopbarību noteikto par novirzēm un svārstībām no deklarētas kvalitātes.
 
7. Atbildība
7.1. Vilomix neatbild par Produktu transportēšanas laikā nodarītajiem zaudējumiem.
7.2. Jebkāda veida zaudējumu gadījumā Vilomix var būt atbildīga tikai tad, ja ar dokumentiem var pierādīt, ka zaudējumi ir radušies Vilomix vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā.
7.3. Produktu bojājumi un faktiskie trūkumi pierādāmi vienīgi pamatojoties uz paraugiem, kas ir ņemti no attiecīgās kravas pirms risks un atbildība par Produktiem pariet uz Pircēju, un nevis pamatojoties uz paraugiem, kas ir ņemti no Pircēja tvertnes vai tamlīdzīgi. Paraugu ņemšanai ir jābūt pienācīgi dokumentētai un jānotiek abu pušu pārstāvju klātbūtnē, kuri arī paraksta attiecīgos dokumentus.
7.4. Vilomix 7.2. punktā noteiktā atbildība iestājas tikai tad, ja Pircējs ir lietojis Produktus un rīkojies ar tiem saskaņā ar viņam nodotajām instrukcijām, kas nodotas kopā ar Produktiem.
7.5. Vilomix 7.2. punktā noteiktā atbildība iestājas tikai tad, ja Pircējs ir nekavējoties rakstiski izteicis Vilomix pretenziju par zaudējumiem.
7.6. Ja Produktu trūkums izpaužas to neatbilstošā daudzumā vai kvalitātē, Pircējam ir tiesības pieprasīt papildu vai atkārtotu piegādi, ja Pircējs izteicis pretenziju saskaņā ar 7.5. punktu.
7.7. Neatbilstoša daudzuma vai neatbilstošas kvalitātes gadījumā, Vilomix ir tiesības veikt papildu vai atkārtotu piegādi.
7.8. Ja kāda trešā persona pieprasa kompensāciju no vienas no pusēm, šī puse nekavējoties informē par to otro pusi.
 
8. Zaudējumi
8.1. Vilomix maksimālais atbildības apmērs par Pircēja zaudējumiem, kas dokumentāri pierādāmi, katrā gadījumā nepārsniegs EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro), ja vien Vilomix nav darbojies ar rupju nolaidību vai nolūku.
8.2. Vilomix neatlīdzina Pircējam netiešos zaudējumus, ieskaitot, bet ne tikai, zaudētās darījumu iespējas, zaudēto laiku vai peļņu.
 
9. Nepārvarama vara
9.1. Atbrīvošana no saistībām notiek šādu apstākļu gadījumā ar nosacījumu, ka tie traucē līguma izpildi vai arī padara tā izpildi pārāk sarežģītu: streiki, lokauts, kā arī jebkuri citi apstākļi, ko puses nevar kontrolēt, piemēram, ugunsgrēki, karš, mobilizācija, sabotāža, rekvizīcija, konfiskācija, sacelšanās, nemieri, un citi līdzīgi nepārvaramas varas apstākļi. 
9.2. Pusei, kas saskārusies ar iepriekš minētajiem apstākļiem, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra puse par to rašanos un izbeigšanos. 
9.3. Abām pusēm ir tiesības izbeigt līgumu, rakstveidā par to informējot otru pusi, ja līguma izpilde samērīgā laika posmā būs neiespējama jebkura 9.1.punktā minētā apstākļa dēļ.
 
10. Maksājumi
10.1. Pircējam maksājumi par Produktiem standarta gadījumā, ja vien nav norunāts citādi, ir jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Produktu piegādes brīža, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Vilomix. Pircējam saistošie maksājumu noteikumi izriet arī no pirkuma līguma, pasūtījuma apstiprinājuma vai rēķina.
10.2. Maksājumu kavēšanas gadījumā no Pircēja var tikt iekasētas parāda atgūšanas izmaksas, kā arī nokavējuma procenti. Informācija par nokavējuma procentiem un parāda atgūšanas izmaksām var tikt saņemta no Vilomix.
10.3. Ja rēķinu apmaksa nav veikta 30 dienu laikā no Produktu piegādes brīža, Vilomix ir tiesīgs aprēķināt nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no laikā nesamaksātā maksājuma summas.
 
11. Strīdu izšķiršana  
11.1. Domstarpības saistībā ar Produktu pārdošanu un piegādi un tās nosacījumiem tiek risinātas Zemgales rajona tiesā Tukumā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.