Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi

SIA “Vilomix Baltic” 
Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi
SIA "Vilomix Baltic"
Reģistrācijas numurs: 40003242366
Juridiskā adrese: Tukuma nov., Tumes pag., "Bērziņi", LV-3139, Latvija
Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi piemērojami ar 2019.gada 16.maiju. 
 
1. Piemērošana
1.1. Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi, turpmāk – “Noteikumi”, ir piemērojami produktu pārdošanas darījumos starp SIA "Vilomix Baltic", turpmāk – “Vilomix”, un Vilomix klientiem, turpmāk – “Pircējs”, attiecībā uz pasūtījumiem un/vai pirkuma līgumiem un/vai piegādes līgumiem par Vilomix precēm, turpmāk – “Produkti”, kas tiek pārdoti Pircējam Latvijas Republikā vai ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Produktu saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma. Vilomix ir tiesīgs vienpusēji veikt izmaiņas Produktu sarakstā. 
1.2. Veicot Produktu pasūtījumu, Pircējs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumu aktuālo redakciju un piekrīt tiem.
1.3. Šie ir vispārīgie Noteikumi. Vilomix un Pircējam ir tiesības slēgt tādu pirkuma vai piegādes līgumu, kas ietver sevī speciālus pārdošanas un piegādes noteikumus, atrunājot, ka Noteikumi nav piemērojami, piemērojami tikai daļēji vai atsevišķi Noteikumu nosacījumi ir piemērojami savādāk, nekā norādīts Noteikumos.
1.4. Pircējs garantē, ka dokumentus attiecībā uz Produktu pasūtījumiem un/vai pirkuma līgumiem parakstīs tikai Pircēja amatpersonas (likumīgie pārstāvji) vai Pircēja pilnvarotas personas.
1.5. Pircējs nav tiesīgs nodot trešajām personām savas tiesības un/vai pienākumus attiecībā uz izdarītajiem Produktu pasūtījumiem un/vai pirkuma līgumiem ar Vilomix.
1.6. Vilomix ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus. Vilomix publicē Noteikumu jauno redakciju savā mājas lapā internetā, norādot datumu, ar kuru Noteikumi ir piemērojami.
1.7. Fizisko personu datus Vilomix apstrādā saskaņā ar Vilomix Privātuma politiku, kura ir pieejama Vilomix mājas lapā internetā.
1.8. Darījumos starp Vilomix un Pircēju, kurš ir patērētājs, Noteikumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl to pieļauj patērētāju tiesību aizsardzību regulējošie normatīvie akti. 

 

2. Cenas
2.1. Vilomix pārdod un piegādā Produktus Pircējam un Pircējs pērk un pieņem Produktus no Vilomix par cenu, kas norādīta Vilomix cenrādī vai piedāvājumā, kas ir spēkā  brīdī, kad Vilomix apstiprina Pircēja pasūtījumu Noteikumu 3.4.punktā minētajā kārtībā, ja vien starp Vilomix un Pircēju nav noslēgta atsevišķa vienošanās par citiem noteikumiem, tai skaitā citu cenu. Ja Produktu cena iekļauj piegādi, tad par to ir attiecīga norāde Vilomix cenrādī vai piedāvājumā. Visas cenas Vilomix cenrādī vai piedāvājumā ir norādītas euro bez PVN. Vilomix cenrādī Produkti tiek grupēti pēc produktu veida. Pircējs saņem cenrādi pēc pieprasījuma.
2.2. Vilomix ir tiesības vienpusēji mainīt cenrādī norādītās Produktu cenas, par to informējot Pircēju.

 

3. Pasūtījumi
3.1. Lai Vilomix varētu piegādāt pasūtītos Produktus Pircējam, Pircējam ir jāievēro šādi termiņi pasūtījumu veikšanai:
 Pasūtījumu izpildes laiks Produktiem (piegāde klientam Latvijas Republikas teritorijā vai Produktu novietošana Pircēja rīcībā Noteikumu 4.1.punktā norādītajā vietā) ir 3 (trīs) darba dienas, ja Produkti ir pieejami noliktavā, vai 5 (piecas) darba dienas, ja Produkti nav pieejami noliktavā. 
 Pasūtījuma izpildes veids un laiks tiek saskaņots ar Pircēju pasūtījuma apstrādes gaitā katram gadījumam atsevišķi. Vilomix ir tiesības izpildīt pasūtījumu priekšlaicīgi, vienojoties par izpildes laiku ar Pircēju. Pasūtījuma izpildes laikā netiek iekļauta pasūtījuma veikšanas diena.
 Kavēto maksājumu no pircēja puses gadījumā pasūtījuma izpildes laiks tiek skaitīts sākot ar nākamo dienu no apmaksas saņemšanas dienas Vilomix bankas kontā.
3.2. Gadījumā, ja Produkti nav pieejami Vilomix noliktavā, pasūtījumu izpildes laiks ir atkarīgs no izejvielu un preču piegādes un/vai ražošanas termiņiem un šis laiks var būt ilgāks par Noteikumu 3.1.punktā noteikto. Par pasūtījumu izpildes laiku, kas ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, Vilomix informē Pircēju atsevišķi piedāvājuma par Produktu piegādi izteikšanas brīdī.
3.3. Pasūtījumi tiek veikti: pa e-pastu vilomix@vilomix.lv (Produkti produktīvajiem dzīvniekiem) vai petfood@vilomix.lv (Produkti mājas (istabas) dzīvniekiem) vai sazinoties ar atbildīgo Vilomix klienta kontaktpersonu vai izmantojot elektronisko dokumentu pārraides sistēmu (ja par to ir noslēgta atsevišķa vienošanās ar Pircēju) vai Vilomix biroja darba laika ietvaros (pirmdienās-ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 un piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30) pa telefonu +371 63181127 vai +371 29353520. 
3.4. Ja pasūtījums ir saņemts no Pircēja elektroniski vai rakstiski, Vilomix nosūta Pircējam atbildes apstiprinājuma e-pastu vai citādi rakstveidā apstiprina pasūtījuma pieņemšanu un norāda pasūtījuma izpildes termiņu.
3.5. Pircēja rekvizītus, kontaktinformāciju un citu no Pircēja saņemto informāciju Vilomix izmanto tikai pirkuma (piegādes) līguma un pasūtījumu izpildei.

 

4. Piegāde
4.1. Piegāde notiek ex works Vilomix (Incoterms 2010) ražotnē Tukuma novadā Tumes pagasta “Bērziņi” vai uz Pircēja pasūtījumā norādīto piegādes adresi vai citādi saskaņā ar Vilomix un Pircēja vienošanos.  
4.2. Produkti Pircējam Vilomix ražotnē tiek izsniegti pirmdien-ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 un piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. 
4.3. Risks un atbildība par Produktiem pāriet uz Pircēju atbilstoši piegādes noteikumiem preces saņemšanas brīdī Vilomix noliktavā vai arī kad Produkti ir piegādāti citā norunātajā piegādes vietā. Pircējs nodrošina kravas transporta brīvu un drošu piekļuvi Produktu piegādes vietai. 
4.4. Ja piegāde nevar tikt veikta uz norunāto piegādes adresi sakarā ar ceļu neesamību vai ceļa neatbilstošu kvalitāti, vai piekļūt piegādes adresei nav iespējams citu apstākļu dēļ, Vilomix par to rakstiski informē Pircēju, un piegāde tiks uzskatīta par veiktu, kad Produkti ir izkrauti pēc iespējas tuvāk norunātajai piegādes vietai.
4.5. Pircējs pārbauda piegādātos Produktus, to atbilstību (produkta nosaukums, skaits, derīguma termiņš utt.) pasūtījumam un piegādes dokumenta (pavadzīmes) saturam Produktu saņemšanas brīdī. Produktu atbilstību pavadzīmē norādītājam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz preču pavadzīmes.  
4.6. Neatbilstību vai Produktu iepakojuma bojājumu gadījumā Pircējs veic attiecīgās atzīmes uz Produktu piegādes pavaddokumentiem. Šajā gadījumā Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt par šīm neatbilstībām atbildīgo Vilomix kontaktpersonu vai biroja darba laikā zvanīt uz Vilomix biroju pa telefonu +371 63181127 vai +371 29353520. 
4.7. Pēc piegādāto Produktu pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā par piegādāto Produktu daudzumu, svaru, marķējuma neatbilstību, iepakojumu un citiem Produktu pieņemšanas brīdī konstatējamiem kritērijiem. 
4.8. Vilomix patur īpašuma tiesības uz piegādātajiem Produktiem līdz pilnībā veikta pirkuma apmaksa, kā arī citi maksājumi un nodevas, ciktāl tādas piemērojamas.

 

5. Apjomi
5.1. Konkrēta Produktu veida pirkuma vai piegādes minimālais apjoms ir norādīts cenrādī, piedāvājumā klientam vai pirkuma vai piegādes līgumā. 
5.2. Pircējam ir pienākums pieņemt norunātajā piegādes laikā norunātā apjoma piegādi saskaņā ar veikto pasūtījumu un/vai pirkuma līgumu starp Vilomix un Pircēju.

 

6. Kvalitāte
6.1. Produkti tiek piegādāti atbilstoši marķējumā norādītajiem kvalitatīvajiem rādītājiem, kuri ir saskaņoti ar Pircēju darījuma sākuma brīdī, un saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto par novirzēm un svārstībām no deklarētas kvalitātes. Pircējam ir tiesības pieprasīt no Vilomix pilnu informāciju par produktu kvalitatīvajiem rādītājiem.
6.2. Pircējs ir atbildīgs, ka Produkti tiek uzglabāti piemērotos apstākļos, atbilstoši uz Produktu iepakojuma norādītajiem apstākļiem.  Vilomix nav atbildīgs par Produktu kvalitāti, ja Pircējs nevar pierādīt Produktu uzglabāšanu atbilstoši apstākļiem, kas norādīti uz Produktu iepakojuma vai pavaddokumentos.  Vilomix pārstāvji ir tiesīgi ierasties pie Pircēja un pārbaudīt Produktu uzglabāšanas apstākļus, un Pircējam jānodrošina šāda iespēja.
6.3. Pircējs apņemas, veicot piegādāto Produktu izsvēršanu mazākos fasējumos, lietot verificētu mērierīču tehniku. Ja tiek lietotas neverificētas mērierīces, Pircējs nav tiesīgs iesniegt Vilomix pretenzijas un Vilomix nav atbildīgs par svara starpību.
6.4. Pretenzijas par piegādāto Produktu neatbilstību kvalitātes prasībām, Pircējam ir pienākums iesniegt Vilomix nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Produktu neatbilstības konstatēšanas brīža. 

 

7. Atbildība
7.1. Vilomix atbildība iestājas tikai par zaudējumiem, kas ir radušies Vilomix vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā. 
7.2. Paraugu ņemšanai (ja tāda notiek) ir jābūt pienācīgi dokumentētai un Latvijas Republikas teritorijā tai jānotiek, pieaicinot Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru. Ārpus Latvijas Republikas teritorijas paraugu ņemšana notiek Vilomix un Pircēja pārstāvju klātbūtnē.
7.3. Vilomix 7.1. punktā noteiktā atbildība iestājas tikai tad, ja Pircējs ir lietojis Produktus un rīkojies ar tiem saskaņā ar viņam nodotajām instrukcijām, kas nodotas kopā ar Produktiem.
7.4. Vilomix 7.1. punktā noteiktā atbildība iestājas tikai tad, ja Pircējs ir nekavējoties rakstiski izteicis Vilomix pretenziju par zaudējumiem.
7.5. Ja Produktu trūkums izpaužas to neatbilstošā daudzumā vai kvalitātē, Pircējam ir tiesības pieprasīt papildu vai atkārtotu piegādi, ja Pircējs izteicis pretenziju saskaņā ar 7.4. punktu.
7.6. Neatbilstoša daudzuma vai neatbilstošas kvalitātes gadījumā, Vilomix ir tiesības veikt papildu vai atkārtotu piegādi.
7.7. Ja kāda trešā persona pieprasa kompensāciju vienai no pusēm, šī puse nekavējoties informē par to otro pusi.
7.8. Vilomix maksimālais atbildība ir aprobežota ar tiešo zaudējumu segšanu. Vilomix nesedz Pircējam neiegūtās peļņas atrāvumu. Jebkurā gadījumā Vilomix atbildības apmērs saistībā ar par Produkta kvalitāti izvirzītajām pretenzijām, nepārsniegs attiecīgā Produkta(u) cenas apmēru.

 

8. Nepārvarama vara
8.1. Atbrīvošana no saistībām notiek šādu apstākļu gadījumā ar nosacījumu, ka tie traucē līguma izpildi vai arī padara tā izpildi pārāk sarežģītu: streiki, lokauts, kā arī jebkuri citi apstākļi, ko puses nevar kontrolēt, piemēram, ugunsgrēki, karš, mobilizācija, sabotāža, rekvizīcija, konfiskācija, sacelšanās, nemieri, un citi līdzīgi nepārvaramas varas apstākļi. 
8.2. Pusei, kas saskārusies ar iepriekš minētajiem apstākļiem, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra puse par to rašanos un izbeigšanos. 
8.3. Abām pusēm ir tiesības izbeigt līgumu, rakstveidā par to informējot otru pusi, ja līguma izpilde samērīgā laika posmā būs neiespējama jebkura 8.1.punktā minētā apstākļa dēļ.

 

9. Maksājumi
9.1. Pircējam maksājumi par Produktiem standarta gadījumā, ja vien nav norunāts citādi, ir jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Produktu piegādes brīža, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Vilomix. Pircējam saistošie maksājumu noteikumi izriet arī no pirkuma līguma, pasūtījuma apstiprinājuma vai rēķina.
9.2. Maksājumu kavēšanas gadījumā no Pircēja var tikt iekasētas parāda atgūšanas izmaksas, kā arī nokavējuma procenti. Informācija par nokavējuma procentiem un parāda atgūšanas izmaksām var tikt saņemta no Vilomix.
9.3. Ja rēķinu apmaksa nav veikta 30 dienu laikā no Produktu piegādes brīža, Vilomix ir tiesīgs aprēķināt nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no laikā nesamaksātā maksājuma summas.

 

10. Strīdu izšķiršana  
10.1. Domstarpības saistībā ar Produktu pārdošanu un piegādi un tās nosacījumiem tiek risinātas Zemgales rajona tiesā Tukumā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.