PĀRDOŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

Atjaunoti: 2023. gada 1.martā.
SIA Vilomix Baltic
Reģ. Nr. 40003242366
Juridiskā adrese: Bērziņi, Tumes pag., Tukuma nov. LV-3139, Latvija
 

1. LIETOŠANA

1.1. Šie pārdošanas un piegādes noteikumi attiecas uz pārdošanas darījumiem starp Vilomix un Pircēju saistībā ar Produktiem, kurus paredzēts piegādāt Latvijas Republikā un ārpus tās robežām, ja vien rakstiski nav atrunāts citādi, un Vilomix sniegtajiem Pakalpojumiem. 
1.2. Pircējam nav atļauts nodot trešajām personām savas tiesības un/vai pienākumus saistībā ar pasūtījumiem un/vai pārdošanas līgumiem ar Vilomix. 
1.3. Šajos noteikumos ir definēti tādi termini:
1.3.1. “Vilomix” - SIA Vilomix Baltic, reģistrācijas numurs 40003242366, juridiskā adrese: Bērziņi, Tumes pag., Tukuma nov. LV-3139, Latvija;
1.3.2. “Pircējs” – juridiska vai fiziska persona, iestāde vai organizācija, kas pērk Produktus un / vai Pakalpojumus no Vilomix;
1.3.3. “Produkti” - produkti, kurus Vilomix pārdod un piegādā Pircējam;
1.3.4. “Pakalpojumi” – pakalpojumi, kurus sniedz Vilomix Pircējam, vai kurus ir paredzēts sniegt, vienojoties ar Pircēju.

2. CENAS

2.1. Visas cenas ir norādītas bez PVN un citiem nodokļiem un nodevām.
2.2. Norēķini par Produktiem veicami saskaņā ar aktuālo Vilomix noteikto cenu piegādes dienā, ja vien Vilomix un Pircējs nav rakstveidā vienojušies par citiem nosacījumiem. Vilomix neuzņemas atbildību par drukas kļūdām. 
2.3. Vilomix ir tiesības veikt proporcionālas starp Pusēm atrunāto Produktu cenu izmaiņas, ja stājas spēkā izmaiņas piemērojamos nodokļos un izmaksās, tostarp, bet ne tikai ievedmuitas nodokļos, fosfora un citu izejmateriālu izmaksās. 
2.4. Vilomix ir tiesības veikt proporcionālas starp Pusēm atrunāto cenu izmaiņas, ja Vilomix piemērojamo normatīvo aktu grozījumu rezultātā ir jāveic produktu satura vai ražošanas metožu izmaiņas.  
2.5. Pakalpojumu cenas tiek noteiktas Vilomix piedāvājumā, kas elektroniski vai citā veidā nosūtīts vai nodots Pircējam par konkrēto Pakalpojumu, un kuru Pircējs ir apstiprinājis, vai citā starp pusēm apstiprinātā veidā. Norēķini par Pakalpojumiem notiek saskaņā ar pušu starpā apstiprinātu vienošanos.

3. PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANA, PRODUKTU SAGATAVOŠANAS TERMIŅI

3.1. Produktu un/vai Pakalpojumu pasūtījumi jāveic: nosūtot e – pastu: vilomix@vilomix.lv (produktīvajiem dzīvniekiem paredzētie produkti) vai petfood@vilomix.lv (mīļdzīvniekiem paredzētie produkti), vai sazinoties ar Vilomix atbildīgo Pircēja kontaktpersonu, vai Vilomix darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8:00 līdz 16.00, un piektdienās no 8:00 līdz 15:30) zvanot +371 63181127 vai +371 29353520. Vilomix apstiprinās pasūtījumu, nosūtot apstiprinājumu uz e-pastu vai citādi. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas no Vilomix puses ir uzskatāms, ka starp Pusēm ir noslēgts saistošs līgums. 
3.2. Pircēja pasūtītie Produkti tiek sagatavoti saņemšanai Vilomix ražotnē (Bērziņi, Tumes pagasts, Tukuma novads) 5 darba dienu laikā pēc tam, kad Vilomix ir apstiprinājis Pircēja iesniegto pasūtījumu, izņemot atsevišķus Produktus, kuru izgatavošanai vai saņemšanai no cita ražotāja nepieciešams ilgāks termiņš, un par ko Pircējs tiek informēts savlaicīgi, bet ne vēlāk kā pasūtījuma noformēšanas brīdī. 
3.3. Ja Pircējs vēlas Produktu izgatavošanu ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, tas pasūtījuma veikšanas brīdī ir rakstiski saskaņojams ar Vilomix, un, ja Vilomix apstiprina īsāku Produktu izgatavošanas termiņu,  Pircējs veic papildu samaksu par Produktu izgatavošanu īsākā termiņā. 

4. PIEGĀDE

4.1. Piegāde notiek saskaņā ar Ex Works (Incoterms 2020) nosacījumiem Vilomix ražotnē, kas atrodas adresē Bērziņi, Tumes pagasts, Tukuma novads, ja starp Vilomix un Pircēju nav panākta citāda vienošanās. Produkti tiek izsniegti Vilomix ražotnē no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8:00 līdz 16:00 un piektdienās no 8:00 līdz 15:30. Noformējot pasūtījumu, ir iespējams vienoties par citiem piegādes noteikumiem, tajā skaitā arī piegādes adresi un veidu.
4.2. Vilomix saglabā īpašumtiesības uz piegādātajiem Produktiem līdz pirkuma summas, kā arī papildus maksājumu un nodokļu, ja tādi ir jāmaksā, samaksai pilnā apmērā. 
4.3.Pircējam ir pienākums apdrošināt piegādātos Produktus pret zādzībām, ugunsgrēku u.c. riskiem līdz pirkuma summas, kā arī papildus maksājumu un nodokļu, ja tādi ir jāmaksā, samaksai pilnā apmērā un īpašumtiesību pārejai Pircējam. 
4.4. Vilomix Pakalpojumu izpilde notiek saskaņā ar starp pusēm noslēgtu vienošanos par konkrēto Pakalpojumu (līgums, elektroniskā sarakste vai citādi).

5. PRODUKTU DAUDZUMS 

5.1 Pircējam ir pienākums saņemt pasūtīto Produktu daudzumu norunātajā piegādes laikā saskaņā ar veikto pasūtījumu un/vai starp Pircēju un Vilomix noslēgtā pārdošanas līguma noteikumiem.  
5.2. Izmaiņas Pircēja ražošanā neatbrīvo Pircēju no 5.1. punktā minēto pienākumu izpildes. 
5.3. Ja Pircējs nepilda 5.1. punktā minētos pienākumus, tas ir uzskatāms par būtisku līguma pārkāpumu un Vilomix ir tiesīgs atcelt pasūtījumu un/vai atkāpties no pārdošanas līguma. Tāpat Vilomix ir tiesības (i) pieprasīt diferencētu maksājumu par piegādāto Produktu apjomu, ko Pircējs nav saņēmis piegādes vietā saskaņā ar līguma noteikumiem, (ii) uzskatīt Produktu apjoma atlikumu par atceltu, vai (iii) pagarināt ar Pircēju noslēgtā līguma termiņu.   

6. KVALITĀTE 

6.1. Piegādāto Produktu sastāvs atbilst līguma noslēgšanas brīdī starp Pusēm atrunātajam. Vilomix var sniegt papildu detalizētāku informāciju par Produktu sastāvu. 
6.2. Vilomix ir tiesības veikt proporcionālas izmaiņas līgumā noteiktajā Produktu sastāvā, ja šādu izmaiņu veikšanu paredz attiecīgo normatīvo aktu grozījumi. 
6.3. Pircējs apņemas piegādāto Produktu pārsvēršanai mazākos iepakojumos izmantot pārbaudītas mērierīces. Ja tiek izmantotas nepārbaudītas mērierīces, Pircējs nav tiesīgs iesniegt Vilomix sūdzības un Vilomix neuzņemas atbildību par svara atšķirībām. 

7. PIEGĀDES KAVĒJUMI

7.1. Ja Vilomix veiktā Produktu piegāde kavējas, Vilomix par to informē Pircēju, un Pircējam rakstiski jāinformē Vilomix par saprātīgu galīgo termiņu piegādes veikšanai. Ja Vilomix veic Produktu piegādi Pircēja norādītajā termiņā, Pircējs nav tiesīgs atcelt kavēto pasūtījumu un/vai pieprasīt no Vilomix kompensāciju. 
7.2. Ja Vilomix nespēj veikt Produktu piegādi Pircēja norādītajā galīgajā termiņā saskaņā ar 7.1. punktā minēto, un ja kavējums ir uzskatāms par būtisku Pircējam, Pircējs ir tiesīgs atcelt kavēto pasūtījumu. Taču Pircējs drīkst atcelt pasūtījumu tikai pirms Vilomix ir uzsācis piegādi. Pasūtījuma kavējums nedod Pircējam tiesības atcelt/atkāpties no turpmākiem pasūtījumiem un/vai pārdošanas līgumiem. 
7.3. Jebkurā gadījumā Vilomix atbildību par pasūtījumu izpildes kavējumiem ir noteikta un ierobežota saskaņā šo noteikumu 11.1.-11.5. punktiem. 

8. PIRCĒJA PIENĀKUMS PĀRBAUDĪT PRODUKTUS

8.1. Pircējam nekavējoties pēc Produktu piegādes jāveic piegādāto Produktu, to daudzuma, kvalitātes, atbilstības (nosaukums, daudzums, derīguma termiņš utt.), pievienoto piegādes dokumentu (pavadzīme vai piegādes apliecinājums) satura un Produktu etiķešu pārbaude. Pircējs pēc pārbaudes veikšanas ar savu parakstu uz attiecīgā dokumenta apliecina Produktu un to daudzuma atbilstību pavadzīmē vai piegādes apliecinājumā sniegtajai informācijai.
8.2. Ja Pircējs konstatē Produktu defektus vai neatbilstības, tas nekavējoties pēc šādu defektu konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā kopš Produktu saņemšanas rakstiski informē Vilomix kontaktpersonu vai telefoniski sazinās ar Vilomix biroju tā darba laikā, zvanot +371 63181127 vai +371 29353520. Ja Pircējs iepriekš minētajā termiņā neinformē Vilomix par defektiem, tas zaudē tiesības iesniegt sūdzības pret Vilomix attiecībā par konkrēto pasūtījumu. 

9. DEFEKTI

9.1. Produktu defektu gadījumā Vilomix uzņemas par tiem atbildību tikai tad, ja Pircējs spēj pierādīt, ka defekti ir radušies Vilomix pieļautu kļūdu vai neuzmanības rezultātā. 
9.2. Ja Vilomix saskaņā ar šiem pārdošanas un piegādes noteikumiem ir atbildīgs par defektiem, Vilomix ir tiesības pēc saviem ieskatiem – (i) veikt atkārtotu pasūtījuma piegādi, (ii) veikt bojāto Produktu aizvietošanas piegādi un/vai (iii) proporcionāli samazināt konkrētā pasūtījuma pirkuma summu. Vilomix ir pienākums informēt Pircēju par izvēlēto metodi saprātīgā termiņā kopš Pircēja rakstiska paziņojuma par defektu konstatēšanu saņemšanas saskaņā ar 8.2. punkta nosacījumiem. Vilomix jāīsteno izvēlētā metode saprātīgā termiņā.
 9.3. Ja Vilomix neveic darbības konstatēto defektu novēršanai, Pircējs ir tiesīgs atcelt attiecīgo pasūtījumu. Bojātu Produktu piegāde nekādos apstākļos nedod Pircējam tiesības atcelt/atkāpties no iepriekšējiem vai turpmākiem pasūtījumiem un/vai pārdošanas līgumiem. 
9.4. Jebkurā gadījumā Vilomix atbildība par Produktu defektiem noteikta un ir ierobežota saskaņā ar šo noteikumu  11.1.-11.5. punktiem.  

10. ATBILDĪBA PAR PRODUKTIEM UN/VAI PAKALPOJUMIEM

10.1. Vilomix atbildību par miesas bojājumiem, kā arī preču un nekustamā īpašuma, kas nav paredzēts komerciālai lietošanai, bojājumiem, kurus radījuši bojāti Produkti, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 
10.2. Visos gadījumos, kad zaudējumi tiek radīti komerciālam īpašumam (piemēram, mājlopiem), Vilomix uzņemas atbildību tikai tad, ja Pircējs spēj pierādīt, ka Produkta un/vai Pakalpojuma izraisītie zaudējumi ir radušies Vilomix vainojamas rīcības rezultātā.
10.3. Vilomix neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ja Pircējs nav ievērojis Produktu pārvadāšanas, uzglabāšanas vai lietošanas instrukcijas, vai ar savu rīcību ir veicinājis vai pastiprinājis apstākļus, kas samazina Pakalpojumu efektivitāti.
10.4. Jebkurā gadījumā Vilomix atbildību par komercīpašumam radītiem zaudējumiem regulē šo noteikumu 11.1.-11.5. punkti, un tādējādi Vilomix atbildība ir ierobežota ar tiešo pierādīto zaudējumu summu, kas nepārsniedz EUR 100 000, ja šajos noteikumos nav noteikts mazāks atbildības apmērs. 

11. ATBILDĪBA 

11.1. Jebkurā gadījumā Vilomix atbild tikai par Pircējam un/vai trešajām personām nodarītiem tiešajiem zaudējumiem, kas ir ierobežoti līdz tiešo pierādīto zaudējumu apmēru, kas nepārsniedz EUR 100 000, ja šajos noteikumos nav noteikts mazāks atbildības apmērs.
11.2. Vilomix neuzņemas atbildību par Pircēja un/vai trešās personas negūto peļņu un netiešiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, saimnieciskās darbības zaudējumiem, laika un peļņas zaudējumiem. Vilomix, sniedzot Pakalpojumus, neuzņemas atbildību par apgrozījuma palielinājumu, produktivitātes pieaugumu, u.tml. Vilomix atbildība attiecībā par Pakalpojumu sniegšanu ir ierobežota Pircēja apmaksātā rēķina apmērā.
11.3. Ja Pircējs atceļ pasūtījumu, Vilomix maksimālā atbildība par kompensācijas izmaksu nekādā gadījumā nepārsniedz konkrētā pasūtījuma vērtību. 
11.4. Pircējam ir pienākums atlīdzināt Vilomix summu, ko Vilomix jāizmaksā trešajai personai par zaudējumiem, par ko Vilomix nav atbildīgs vai kas nav attiecināmi uz Vilomix saskaņā ar šiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. 
11.5. Ja trešā persona pieprasa kompensāciju no kādas no Pusēm, kompensācijas pieprasījuma saņēmējai Pusei nekavējoties jāinformē otra Puse. Taču attiecības starp Vilomix un Pircēju regulē tikai šie noteikumi.

12. NEPĀRVARAMA VARA UN SAISTĪBU IZPILDES GRŪTĪBAS 

12.1. Zemāk minēto apstākļu iestāšanās gadījumā Puses tiek atbrīvotas no atbildības, ja šādi apstākļi liedz pasūtījuma un/vai pārdošanas līguma izpildi vai padara izpildi nesaprātīgi apgrūtinošu: Rūpnieciski strīdi, streiki, lokauti, piegādes neizpilde un jebkādi citi apstākļi, ko Puses nevar kontrolēt, piemēram, ugunsgrēki, karš, mobilizācija, sabotāža, rekvizēšana, konfiskācija, sacelšanās, nemieri, epidēmijas, pandēmijas un līdzīgas nepārvaramas varas un saistību izpildes grūtību situācijas. 
12.2. Pusei, kura atsaucas uz kādu no iepriekš minētajiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. 
12.3. Abas Puses ir tiesīgas atcelt veiktos pasūtījumus un/vai izbeigt starp Pircēju un Vilomix noslēgto pārdošanas līgumu, nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu, ja pasūtījuma vai līguma izpilde saprātīgā termiņā kļūst neiespējama jebkura no 12.1. punktā minētā apstākļa iestāšanās rezultātā.

13. NORĒĶINI 

13.1. Pircēja maksājuma saistības izriet no tirdzniecības līguma, pavadzīmes vai rēķina. 
13.2. Maksājumu kavējuma gadījumā Vilomix ir tiesīgs aprēķināt un Pircējam ir pienākums maksāt kavējuma procentus – 0,05% no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircēja pienākums ir segt visas Vilomix izmaksas, kas radušās saistībā ar maksājumu piedziņu no Pircēja.  
13.3. Pircējam nekādā gadījumā nav tiesību veikt ieskaitu attiecībā uz jebkādām sūdzībām pret Vilomix vai ieturēt daļu no pirkuma summas, ja vien Vilomix nav tam rakstiski piekritis katrā atsevišķā gadījumā. 

14 .STRĪDU RISINĀŠANA

14.1. Visus strīdus saistībā ar Vilomix Produktu tirdzniecību un piegādi un Pakalpojumu sniegšanu Pircējam, un šiem tirdzniecības un piegādes noteikumiem, Puses risina saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Zemgales rajona tiesā Tukumā.
 

STANDARTA NOSACĪJUMI  PERSONAS DATU APSTRĀDEI

VISPĀRĪGA ATBILSTĪBA VISPĀRĪGAJAI DATU AIZSARDZĪBAS REGULAI (VDAR).

Datu apstrāde šī līguma ietvaros tiks veikta saskaņā ar VDAR nosacījumiem, saskaņā ar ko abas Puses apņemas ievērot normatīvos aktus, kas regulē šo jomu. 
Datu pārzinis ir SIA Vilomix Baltic, 
adrese: „Bērziņi” Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, Latvija; 
Mājaslapa: https://vilomix.lv/
Reģistrācijas numurs: 40003242366
Par datu aizsardzību atbildīgā persona:: Ilze Jēkabsone,
Tālrunis: +371 29130758; E-pasts: Ilze.jekabsone@vilomix.lv
PERSONAS DATU IEGŪŠANA, GLABĀŠANA UN APSTRĀDE Datu subjekta personas datu apstrāde šī līguma izpildes nolūkos notiek saskaņā ar VDAR 6 (1) B punktu. Personas dati primāri tiek iegūti šī līguma izpildei, lai nodrošinātu Datu pārziņa līguma saistību izpildi, sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī mārketinga nolūkos. Personas dati, kas nav nepieciešami konkrēti šī līguma izpildes nolūkos, netiek iegūti.
Datu pārzinim iegūstamo un glabājamo personas datu veidi var būt noteikti arī normatīvajos aktos.
Personas datu apstrāde var būt nepieciešama arī citu juridisko pienākumu izpildei.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī tikt informētam par to, kādi tā personas dati tiek apstrādāti, kur tie ir iegūti un kādos nolūkos tos izmanto.
Datu subjekts var tikt informēts par to, cik ilgi Datu pārzinis saglabā personas datus un kuras personas tos saņem, ja šos personas datus izpauž Latvijā un ārvalstīs. Taču piekļuve šai informācijai var būt ierobežota saistībā ar citu personu privātuma interesēm, komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret viņa/viņas personas datu apstrādi. Tāpat Datu subjekts var iebilst pret personas datu izpaušanu no Datu pārziņa puses mārketinga nolūkos.
Ja šādi iebildumi ir pamatoti, Datu pārzinim jānodrošina attiecīgo personas datu apstrādes pārtraukšana. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, kas vairs nav nepieciešami līgumsaistību izpildei. Tāpat Datu subjektam ir tiesības uz kļūdainu personas datu dzēšanu un/vai labošanu.
Personas dati tiek regulāri dzēsti, ja tie vairs nekalpo sākotnējam datu apstrādes nolūkam vai zaudē savu vispārīgo būtiskumu. Personas dati vienmēr tiek dzēsti pēc 5 gadu notecējuma kopš darījumu attiecību ar klientu izbeigšanas, ja vien normatīvie akti skaidri neparedz, ka tie glabājami ilgāk.
Ja Datu subjekts pieprasa savu personas datu labošanu vai dzēšanu, Datu pārzinim jāpārbauda, vai ir izpildīti minētie nosacījumi un, ja nosacījumi ir izpildīti, veikt labojumus vai dzēšanu pēc iespējas ātrāk.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Personas dati netiks izpausti, izņemot gadījumus, kad Datu pārzinim šādu datu izpaušanu nosaka normatīvie akti vai ir iegūta nepārprotama rakstiska piekrišana.
Personas datu izpaušana citiem grupas uzņēmumiem ir atļauta bez piekrišanas saņemšanas ar nolūku nodrošināt Vilomix spēju izpildīt ar Jums noslēgtos līgumus un optimizēt mūsu sniegtos pakalpojumus.
Ja Datu subjekts līguma izpildes nolūkiem sniedz elektronisku adresi (e-pasta adresi), Datu pārzinim ir atļauts to izmantot mārketinga materiālu nosūtīšanai. Datu subjektam būs tiesības jebkurā brīdī atteikties no šādu materiālu saņemšanas, sekojot saņemtajā ziņojumā sniegtajām instrukcijām. 

DROŠĪBA

Datu pārzinis apņemas aizsargāt Datu subjekta datus, un tam ir ieviesti iekšējie datu drošības noteikumi. Datu pārzinis īsteno organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus, saskaņā ar instrukcijām personas datu aizsardzībai pret to iznīcināšanu, zaudēšanu, grozīšanu, neatļautu publicēšanu, kā arī neatļautas piekļuves datiem un iepazīšanās ar tiem novēršanai.

TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBAS

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību tieši Datu pārzinim, nosūtot to uz tā galveno pasta adresi, kas ir norādīta uzņēmuma mājaslapā vai par datu aizsardzību atbildīgās personas e – pasta adresi: Ilze.jekabsone@vilomix.lv. Tāpat sūdzības par Datu pārziņa īstenoto personas datu apstrādi var adresēt nacionālajai uzraudzības iestādei – Latvijas Datu valsts inspekcijai – uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv.
Sīkāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama „Privātuma politikā” uzņēmuma mājaslapā https://www.vilomix.lv.
 
SIA Vilomix Baltic 
Bērziņi, Tumes pag., 
Tukuma nov. LV-3139, Latvija
Tālrunis: (+371) 63181127; (+371) 29353520 
vilomix@vilomix.lv www.vilomix.lv