PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi un esam sagatavojuši šo privātuma politiku, kura sniedz informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. 

Kontaktinformācija
SIA Vilomix Baltic ir personas datu pārzinis, un mēs rūpējamies par to, lai Jūsu dati tiktu apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
SIA Vilomix Baltic
Adrese: “Bērziņi” Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139 Latvija
Mājas lapa: https://vilomix.lv/
Sabiedrības reģistrācijas numurs: 40003242366
Ilze Jēkabsone, grāmatvede 
Telefons: : +371 63182492
E-pasts: Ilze.jekabsone@vilomix.lv

Personas datu apstrāde 

Pieprasot sniegt Jūsu personas datus, mēs Jūs par to informēsim un sniegsim informāciju par Jūsu personas datu reģistrēšanas vai citas apstrādes nolūku. Jūs par to saņemsiet informāciju reģistrēšanās brīdī.  
Mēs Jūsu personas datus pamatā izmantojam ar Jums noslēgto līgumu izpildei, kā arī, lai uzlabotu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī saziņai ar Jums. 
Izmantojamie dati ietver tādus datus kā personisko informāciju: piemēram, informāciju, kuru Jūs sniedziet parakstoties jaunumu saņemšanai, piesakoties pasākumiem, sniedziet savos darba pieteikumos vai kā klienta kontakta informāciju. Šī informācija var ietvert vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu, telefona numuru un informāciju par piedalīšanos pasākumos.
SIA Vilomix Baltic attiecībās ar preču un pakalpojumu piegādātājiem (un to pārstāvjiem), kā arī klientiem un potenciālajiem klientiem līgumu noslēgšanas, izpildes un saziņas nolūkā parasti apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, ieņemamais amats, bankas konts, kontaktinformācija: telefona numurs, e-pasta adrese, pasta adrese.
Papildus informācija darba pieteikumos ietver dzimumu, dzimšanas datumu, personas kodu, attēlu un citu informāciju, kuru Jūs Izlemjat mums sniegt savā pieteikumā.
Informācija, kuru Jūs sniedziet SIA Vilomix Baltic, var tikt pārsūtīta attiecīgajām SIA Vilomix Baltic saistītajām sabiedrībām, aģentiem un izplatītājiem. 
Informācija par mājas lapas lietojumu: informācija par to, kuras lapas mūsu vietnē Jūs apmeklējiet un Jūsu IP adrese tiek Ievākta log datnēs un google analytics. Šī Informācija tiek Izmantota Jūsu lietojuma pieredzes uzlabošanai un tehnisku traucējumu novēršanai. Informācija tiek pastāvīgi dzēsta tiklīdz tā vairs nav nepieciešama sākotnējam nolūkam vai zaudē savu nozīmi. 
SIA Vilomix Baltic telpās notiek video novērošana cilvēka dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzība, kā arī noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana un iespējamo likuma pārkāpēju identificēšanai, lai aizsargātu  SIA Vilomix Baltic un trešo personu leģitīmās intereses.

Mēs apstrādājam vienīgi atbilstīgus personas datus 

Mēs apstrādājam vienīgi tādus Jūsu personas datus, kuri ir atbilstīgi un adekvāti iepriekš minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem. Apstrādes nolūks ir izšķirošais faktors tam, kāda veida Jūsu personas dati mūsu veiktās apstrādes nolūkiem ir atbilstīgi. Tas pats attiecas arī uz personas datu apjomu, kurus mēs apstrādājam. Mēs neizmantojam vairāk datu, nekā tas nepieciešams konkrētajam nolūkam. 

Mēs apstrādājam vienīgi nepieciešamos personas datus

Mēs ievācam, apstrādājam un uzglabājam vienīgi tos personas datus, kuri nepieciešami mūsu apstrādes nolūku sasniegšanai. Turklāt, personas datu veidi, kurus mums ir pienākums vākt un uzglabāt mūsu komercdarbības nodrošināšanai, var būt noteikti normatīvajos aktos. Apstrādājamo personas datu veidus un apjomu var noteikt arī mūsu uzņemto līguma saistību vai citu juridisku saistību izpildes pienākumi. 

Mēs Jūsu personas datus dzēsīsim tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami

Mēs Jūsu personas datus dzēsīsim, kad tie vairs nebūs nepieciešami šo datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas nolūkiem. 
Vispārēja rakstura pieprasījumi tiks uzglabāti līdz pieprasīto pakalpojumu izpildei, tomēr ne ilgāk par 2 gadiem.

Pirms Jūsu personas datu apstrādes mēs saņemsim Jūsu piekrišanu

Pirms Jūsu personas datu apstrādes iepriekš minētajiem nolūkiem mēs saņemsim Jūsu piekrišanu, ja vien mums personas datu apstrādei nav cits tiesiskais pamats. Mēs Jūs informēsim par šādu pamatu un mūsu leģitīmajām interesēm Jūsu personas datu apstrādei. 
Ja Jūs esiet snieguši piekrišanu datu apstrādei, Jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt, par to mums paziņojot. Ja vēlaties saņemt papildus informāciju, lūdzu, izmantojiet augstāk norādīto kontakta informāciju.

Bez Jūsu piekrišanas Jūsu personas datus mēs neizpaudīsim

Ja mēs Jūsu personas datus izpaudīsim saviem sadarbības partneriem, piemēram, izmantošanai marketinga nolūkiem, mēs izpaušanai saņemsim Jūsu piekrišanu un sniegsim informāciju par Jūsu datu izmantošanas nolūkiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šāda veida izpaušanu. Tomēr kā jau iepriekš tika minēts, datu izpaušana, piemēram, grupas sabiedrībām nolūkā izpildīt mūsu uzņemtās līgumu saistības pret Jums un mūsu sniegto pakalpojumu uzlabošanai var notikt arī bez piekrišanas. 
Mēs nelūgsim Jūsu piekrišanu, ja mums ir juridisks pienākums Jūsu personas datus izpaust, piemēram, saistībā ar datu sniegšanu valsts iestādēm. 

Drošība

Mēs aizsargājam Jūsu personas datu drošību. Mums ir attiecīgi iekšējie noteikumi informācijas drošības nodrošināšanai.
Mēs esam ieviesuši iekšējos noteikumus informācijas drošībai, kuri ietver norādījumus un līdzekļus Jūsu personas datu aizsardzībai pret iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neautorizētu izpaušanu un neatļautu piekļuvi tiem. 

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem.
Jums ir tiesības jebkurā laikā tikt informētam par to, kāda rakstura datus par Jums mēs apstrādājam, no kurienes mēs tos esam saņēmuši un kādam nolūkam mēs tos izmantojam. Jums ir arī tiesības saņemt informāciju par to, cik ilgi mēs uzglabājam konkrētos datus un kuras konkrētas personas Latvijā un ārzemēs saņem Jūsu personas datus un tieši kādus datus.
Tomēr piekļuve šai informācijai var tik ierobežota citu personu privātuma, komercnoslēpumu un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nolūkā.
Jums ir iespējams savas tiesības īstenot, ar mums sazinoties. Mūsu kontakta informācija Ir sniegta augstāk. 

Jums ir tiesības pieprasīt nepareizu personas datu labošanu vai dzēšanu

Ja jūs uzskatiet, ka mūsu apstrādātie personas dati Ir neprecīzi, Jums ir tiesības panākt to labošanu. Šādā gadījumā Jums ir jāsazinās ar mums un jāinformē par konstatēto neprecizitāti un to, kā šie dati būtu jālabo. 
Atsevišķos gadījumos mums var nebūt pienākuma veikt Jūsu datu labošanu. Tas var būt, piemēram, gadījumā, ja Jūs atsauciet savu piekrišanu. Ja jūs uzskatiet, ka Jūsu dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuru dēļ mēs esam tos ievākuši, Jums ir tiesības prasīt to dzēšanu. Jums ir tiesības ar mums sazināties arī gadījumā, ja Jūs uzskatiet, ka Jūsu personas datu apstrāde pārkāpj likuma prasības vai citu iemeslu dēļ nav likumīga. 
Ja Jūs iesniegsiet pieprasījumu savu datu labošanai vai dzēšanai, mēs pārbaudīsim vai ir iestājušies šī pieprasījuma apmierināšanai nepieciešamie priekšnosacījumi, un šādā gadījumā veiksim datu dzēšanu cik ātri vien iespējams.

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības iebilst arī pret Jūsu datu kopīgošanu marketinga nolūkiem. Savus iebildumus Jūs variet nosūtīt, izmantojot augstāk norādīto kontakta informāciju. Ja Jūsu iebildumi ir pamatoti, mēs veiksim pasākumus Jūsu personas datu apstrādes izbeigšanai.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību tieši SIA "Vilomix Baltic". Jums ir iespējas sūdzību iesniegt, to nosūtot uz e-pasta adresi: vilomix@vilomix.lv (sk. arī augstāk minēto kontakta informāciju). Par savu personas datu apstrādi Jums ir tiesības sūdzēties personas datu aizsardzības uzraudzības iestādē, kuras funkcijas Latvijā pilda Datu valsts inspekcija, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv. 

Sīkdatņu politika

Sīkdatnes, to mērķis un nozīme
Kad mēs izvietosim sīkdatnes, Jūs tiksiet informēts par sīkdatņu lietošanu un datu vākšanu ar sīkdatņu starpniecību. 
Mēs izvietojam sīkdatnes Jūsu ierīcē, lai optimizētu funkcijas, uzlabotu mājas lapas ērtību un veiktu tās vispārējus uzlabojumus, kā arī mērķtiecīga mārketinga nolūkiem. 
Mēs izvietojam Jūsu ierīcē sīkdatnes no, piemēram, šādiem partneriem:
Google
Lai mums būtu iespējas analizēt kā mūsu mājas lapas apmeklētāji izmanto mūsu mājas lapu, veikt mūsu mārketinga pasākumu mērījumus un piedāvāt Jums piemērotas reklāmas,  apmeklējot SIA "Vilomix Baltic" mājas lapu, informācija par apmeklējumu tiek kopīgota ar Google.
Mēs kopīgojam informāciju ar Google arī par to, kā Jūs izmantojiet mūsu mājas lapu. Google var kombinēt šos datus ar datiem, kurus Jūs esiet snieguši Google vai kurus Google par Jums ir ieguvusi no Google pakalpojumu izmantošanas.
Facebook
Lai mums būtu iespējas analizēt kā mūsu mājas lapas apmeklētāji izmanto mūsu mājas lapu, veikt mūsu mārketinga pasākumu mērījumus un piedāvāt Jums piemērotas reklāmas,  apmeklējot SIA "Vilomix Baltic" mājas lapu, informācija par apmeklējumu tiek kopīgota ar Facebook.
Mēs kopīgojam informāciju ar Facebook arī par to, kā Jūs izmantojiet mūsu mājas lapu. Facebook var kombinēt šos datus ar datiem, kurus Jūs esiet snieguši Facebook vai kurus Facebook par Jums ir ieguvusi no Facebook pakalpojumu izmantošanas.

Mēs iegūsim Jūsu piekrišanu 

Kad mēs izvietojam sīkdatnes Jūsu ierīcē, mēs lūdzam Jūsu piekrišanu. Sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas statistiskās informācijas saņemšanai, funkcionalitātes nodrošināšanai un iestatījumu izveidošanai, var tikt izvietotas bez Jūsu piekrišanas.
Apmeklējot mūsu mājas lapu, parādīsies uznirstošais logs ar attiecīgo informāciju par sīkdatnēm. Uznirstošajā logā ietvertā teksta ignorēšana un vienkārša uzklikšķināšana mājas lapā nozīmēs Jūsu piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai iepriekš minētajiem nolūkiem. 

Cik ilgi sīkdatnes saglabājas

Sīkdatnes izdzēšas notekot noteiktam mēnešu skaitam (laiks var būt atšķirīgs), bet katrā jaunā mājas lapas apmeklējuma reizē tās atjaunojas. 

Kā dzēst sīkdatnes

Padomus sīkdatņu dzēšanai skatīt šeit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html
Padomi sīkdatņu dzēšanai internetā ir pieejami arī citās vietās. 

Kā izvairīties no sīkdatnēm 

Ja Jūs nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jums ir iespēja  tās bloķēt. Instrukcijas sīkdatņu bloķēšanai skatīt šeit: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html
Padomi sīkdatņu bloķēšanai internetā ir pieejami arī citās vietās. 

Kā iegūt pilnīgu kontroli pār sīkdatnēm 

Ja Jūs vēlaties kontrolēt, kādas sīkdatnes Jūsu ierīcē tiek saglabātas, mēs rekomendējam izmantot ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/) rīku. Mēs neesam nekādā veidā saistīti ar Ghostery un neesam saistīti ar šī rīka lietošanas atbalstīšanu. Jums ir iespējas iestatīt savu iOS ierīci, lai tā bloķētu noteiktas sīkdatnes, par ko Jums ir iespējas sīkāk iepazīties Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).